LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR

ޓީޗަރުން މަގުމަތިކުރާކަށް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއްނުވާނެ: ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާހުރެ 'ޓީޗަރުން ދަށުދަރަޖައަކަށް ވެއްޓެން ދޫކޮށްލައި މަގުމަތިކުރާން' ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބޭނުންފުޅު ނުވާނެ ކަމަށް ޓީޗަރުންގެ...

  32 މިނެޓް 22 ސިކުންތު ކުރިން
  3 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  7 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  8 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  23 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
  ކުޅިވަރު