LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ވަކީލު ހާޒިރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނުދެނީސް ތިނަދޫ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަންނާނަން: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 89 މީހުންގެ މައްސަލަ ދެން ބަލައިގަންނާނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލު ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިޔުމުން ދިނުމުން ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފި...

    4 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
    4 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
    ޚަބަރު