LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ހަދިޔާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މުސްހަފެއް ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި "ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް" ގެ ނަމުގައި ބަހްރެއިން...

  41 މިނެޓް 49 ސިކުންތު ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  11 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  12 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  13 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  ރިޕޯޓް