LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރުނީ މެމްބަރު ނާޒިމް ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް އަދީބު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަދީބާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެގެން ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް އަދީބު...

  9 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  19 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
  ޚަބަރު