ފެބްރުއަރީ 7ގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ދުވަސްކަމުގައިވާ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

  8 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
  8 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  8 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  9 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  13 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  16 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  20 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  19 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  20 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
އިއުލާން