LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އަމާޒަކީ ދުވާލު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މަތީ މިންވަރުގެ 30 ޕަސެންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދުވާލު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އެންމެ މަތީ މިންވަރުގެ 30 ޕަސެންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން ކަމަށް އެންވާރަމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް...

  8 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
  11 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  16 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  20 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
  ދުނިޔެ
  20 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު