މުސްލިމުން އުޅޭ ގޮތް ފެނިގެން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްވި ޑޮކްޓަރު!

މީގެ ކުރިންވެސް މީހުން އިސްލާމް ވާހަކަ އަޑުއިވެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން އިސްލާމްވާ ވާހަކަ އެނގިފައި އޮންނަނީ މޮޅެތި އިލްމުވެރިންގެ އަގުހުރި ދަރުސްތައް އަޑުއިވިގެންނެވެ. އެ ދަރުސްތައް އަޑުއިވި ހެޔޮމަގު...

  1 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  1 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  2 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  13 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  13 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  14 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  19 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
  13 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  21 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  20 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  22 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން