LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR

ޖަލުން މީހަކު ފިލައިފި ނަމަ ހުރިހާ ގައިދީން ގޮޅިތަކަށް ލައި ތަޅުލާން ޖޭހޭ: ގަވާއިދު

ގައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ފިލައިފި ނަމަ ޖަލުގައި އެވަގުތަކު ތިބި ހުރިހާ ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ގޮޅިތަކަށް ލައި ތަޅުލާން ޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އާންމު ކުރި...

  2 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
  48 މިނެޓް 10 ސިކުންތު ކުރިން
  ޚަބަރު
  3 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  4 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  4 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
  މުނިފޫހިފިލުވުން
  5 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  13 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  15 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  9 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
އިއުލާން