LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR

އަސީލަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ "ދިދި" ގޯޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލުމުން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވި ތ. ތިމަރަފުށީ، ބްލޫނިއާގެ އަހުމަދު އަސީލްގެ މަރުގެ...

  6 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
  5 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
  މުނިފޫހިފިލުވުން
  10 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
  7 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
  15 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
  18 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
އިއުލާން