6

ޝިހާމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން އެއްޗެހިތަކެއް ހޯދައިފި

ރޯދަ ވީއްލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ބޯލަން ޖޯލިފައްޗެއްގައި އިންދާ މެއަށް ވަޅި ޖަހައި ކ. ތުލުސްދޫގައި ރޭ މަރާލި ތ. ކިނބިދޫ އަލީ ޝިހާމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ދިރުއުޅޭ ގެއިން...

  34 މިނެޓް 20 ސިކުންތު ކުރިން
  11 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  17 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
  30 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  20 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ކުޅިވަރު
  21 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  21 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  21 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  23 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
  8 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  1 ދުވަސް 4 މިނެޓް ކުރިން
  13 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  1 ދުވަސް 31 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 47 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  1 ދުވަސް 49 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
  50 ކޮމެންޓު
  ރިޕޯޓް
އިއުލާން