ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ޖީއެސްޓީގައި ފޭދިގެންދާ ބައި މަދެއްނުވާނެ، ނަމަވެސް ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީގައި އެހެން ނުވާނެ: ރައީސް

ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ)ގެ ތެރޭގައި "ފޭދިގެން" ދާ ބައި މަދު ނުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީގައި އެހެން ނުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

2 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން