LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އަވިން 250 ކިލޯ ވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމަކުން ތިނަދުއަށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން: މުހައްމަދު ނަސީމް އިރުގެ އަވިން (ސޯލާ ޕެނަލް) ބޭނުންކޮށްގެން 250 ކިލޯވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ގާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމުން އެރަށަަށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފި އެވެ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގައި...

  34 މިނެޓް 22 ސިކުންތު ކުރިން
  1 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  2 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  14 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  18 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  22 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު