LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ޕިކަޕެއްގެ ދަށުގައި ޕެޓްރޯލު އަޅާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި އޮތް ޕިކަޕެއްގެ ދަށް ބަލައި ފާސްކޮށް އެތަނުން، ޕެޓްރޯލު އަޅާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އެ...

    3 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
    16 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
    ޚަބަރު
    1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
    ބޭރު ކުޅިވަރު