ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ބިލްތަކަށް ނަޝީދު ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެއްކި: އޮޑިޓް

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނު ބިލްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފަޅާ...

  54 މިނެޓް 18 ސިކުންތު ކުރިން
  4 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
  12 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  6 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
  16 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  8 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  9 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  9 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  10 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  22 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  42 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  23 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  10 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  23 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
އިއުލާން