ބޯނަސް ޝީޓް ކަމަށް ބުނެ ލީކް ކޮށްފައިވަނީ ފޭކް ޝީޓެއް: އެމްއޭސީއެލް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލީކް ކޮށްލާފައިވާ ބޯނަސް ޝީޓަކީ...

  1 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
  2 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  2 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  2 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  4 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  6 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
އިއުލާން