LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ގުޅިފަޅު އާބާދުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައިފި

ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ، ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ގުޅިފަޅުގައި މީހުން އާބާދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން...

  3 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
  5 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  18 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  22 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު