LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އަމާޒަކީ ދުވާލު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މަތީ މިންވަރުގެ 30 ޕަސެންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދުވާލު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އެންމެ މަތީ މިންވަރުގެ 30 ޕަސެންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން ކަމަށް އެންވާރަމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް...

  5 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  8 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  13 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  15 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
  ދުނިޔެ
  17 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު