LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލަން ފޮނުވި އެންގުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރެއް ނެރެފި

ފަންސާސް އަހަރަށް ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ވިލާ އެއާ އަތުން، އެތަން ނެގުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް ކުރުމަށް ސިވިލް...

  7 ގަޑި 53 ސިކުންތު ކުރިން
  7 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  9 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  10 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  11 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  16 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން