LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

މާލޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:45...

  8 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  4 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  11 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  11 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  16 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު