LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ލ. އަތޮޅުގެ ލިންކް ރޯޑްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލ. އަތޮޅުގެ ލިންކް ރޯޑް މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ފަހު ކޮޅު ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ހައުސިންްގް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

  1 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  4 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  4 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  5 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
  ރިޕޯޓް
  16 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  23 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  23 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް 50 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު