ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް "ޑޮލަރު ކުނި" އެޅި މައްސަލާގައި އިވާ އާއި މަހުލޫފް އީޕީއޭ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން ޑޮލަރު ގޮތަށް ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްތަކެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމުގައިވާ ގ. ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް އެޅި މައްސަލާގައި...

5 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން