LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

11 ހުށަހެޅުމާއެކު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ތެރެއިން 11 ހުށަހެޅުމަކާއެކު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިރޭ...

    4 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
    9 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
    ބޭރު ކުޅިވަރު
    13 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
    ޚަބަރު