ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުތައް ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓަރު މިސްކިތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިސްކިތްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ...

35 މިނެޓް 27 ސިކުންތު ކުރިން