LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ކުށްވެރިން ވަގުތީ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭނެ ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

މުޖުތަމައު ތެރެއަށް ކުށްވެރިޔާ ދޫކޮށްނުލައި އަދި ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ނުބަހައްޓައި ކުށްވެރިޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ހާއްސަ ގާނޫނެއް އިތުރު ކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމައިފި...

  1 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  14 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  16 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  21 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  23 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު