13 މީހުންނާއެކު ގެއްލުނު ދޯނި ފެނިއްޖެ

ޚަބަރެއް ނުވާތާ ހަފްތާއެއް ވެގެން ކޯސްޓް ގާޑުން ހޯދަން ފެށި ނ. މިލަދޫ "މަންހާ" ދޯނި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ. ތޭރަ މީހުންނާއެކު ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަންހާ ދޯނި ފެނުނީ ލ. އަތޮޅު ހުޅަނގު ފަރާތު...

  2 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  1 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ކުޅިވަރު
  2 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  6 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  7 ގަޑި 31 ސިކުންތު ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  7 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  8 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
  8 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  8 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  8 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  މުނިފޫހިފިލުވުން
  8 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
  11 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  9 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  9 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  10 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ކުޅިވަރު
  10 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  10 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
  10 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  10 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ކޮލަމް
އިއުލާން