LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރާ އިމާމު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަނެތި ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން، ހުކުރު ކުރާ އިމާމު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ~ ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ...

  11 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
  15 ކޮމެންޓު
  14 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  19 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  މުނިފޫހިފިލުވުން
  19 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  19 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު