ގައިދީއަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކެއް ނަހަދާ ކަމަށް ބުނެ ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި އޮތް ގައިދީއަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ގައުމީ ސަލާމަތު...

  6 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  7 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  12 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  13 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  14 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  14 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  15 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  16 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
އިއުލާން