LIVE BLOG
DONATE ONLINE
29,045,568.45
Total Fund:
MVR

އެސްއީޒެޑް ބިލު ފާސް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސާއެކު ގާސިމް މުލިއާގޭގައި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ސްޕެޝަން އިކޮނަމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަކިވެފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ...

  3 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
  4 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  5 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  5 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  6 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  15 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  15 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
  8 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  16 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  17 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން