40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޑޭޑިއަމްއެއް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ މޭމަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ އިންވެސްޓުމަންޓް ފޯރަމްގައި ހުޅުމާލޭގައި 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ސްޑޭޑިއަމްއެއް އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓުރީން ބުނެފި...

  1 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  4 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  14 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  17 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  16 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން