LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު މީހާ އައިސީޔޫގައި މަރުވެއްޖެ

މާފަންނުގައި ހަދަމުން ގެންދާ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ޒީނަތު އަލީ ހަބީބު...

    7 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
    13 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
    ޚަބަރު