ފަހުގެ ޚަބަރު

އައްޑޫން އަނެއްކާ ވެސް ސީލްއެއް ފެނިއްޖެ

ވަކި ނުވެ މިހިތާ... 23

"ބެކް ޓު ސްކޫލް 2022" ޕްރޮގުރާމަށް ދިރާގުގެ އެހީއެއް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝާހިލް ބަންދު ކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކިލާސް ... ހާސްވާނަމަ މިހެން ހަދާ

ޝަރުތުތަކަކާއެކު ޝެއިހް ނިޝާން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގާ މިފަހަރުވެސް އިސްރާއީލު ބަލިވާނެ

މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝާހިލްގެ އަނިޔާ ކުރުމުގެ މާޒީއެއް

"ކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެހެން ކުދިންނަށް އެހީވުން މުހިންމު"

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މެސީގެ ޖާދުވީ ގޯލަކާއެކު، ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޖޯޖީނިއޯގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ، ޗެލްސީގެ ފެށުން ރަނގޅުކޮށްފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ