ފަތުހުﷲ ޖަމީލު އަވަހާރަވެއްޖެ

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވެވި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ވަޒީރު، ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިތްޒަތްރެރި ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު، މިރޭ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ 27 އަހަރުވަންދެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވެވި ބޭފުޅެކެވެ. މިއީ އެއް ވުޒާރާއެއްގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރެކޯޑެކެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު، އަވަހާރަވީ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، ޙާލުކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސްވެ، ސިންގަޕޫރު ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި، ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 8.15 ގައެވެ. އަވަހާރަވިއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 69 އަހަރެވެ. އަވަހާރަވި އިރު ދެ ބޭފުޅުންނާއި އަނބިކަނބަލަކު އެބަ އިންނެވި އެވެ.

ފަތުހުﷲ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ މާދަމާއިން ފެށިގެން ތިން ދުވަސް ވަންދެން ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމަށް ވަނީ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފަ އެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް، ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރައްވަން ފަށްޓަވާފައިވަނީ، 18 ނޮވެމްބަރ 1969 ގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުކަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގައެވެ. މިގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒްގެ ވަކީލު ކަމުގެ މަގާމާއި، އދ. ގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ކަމުގެ މަގާމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓަނަލް އެފެއާޒްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަނަލް އެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް އެމަނިކުފާނު ޢައްޔަން ކުރެވުނީ، ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ދައުރުގައި، 14 މާޗް 1978 ގައެވެ.

އޭގެފަހުން، ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 11 ނޮވެމްބަރ 1978 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިނިސްޓާ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކަމުގެ ޢައްޔަން ކުރެއްވީވެސް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލެވެ. އެމަގާމުން 14 ޖުލައި 2005 ގައި އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒާ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު އެންމެފަހުން ހުންނެވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއާ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. އަދި ފަހުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފަތުހުﷲ އަށް ވަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވެވި އިތްޒަތްތެރިޔާ ކަން ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލަކީ، މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޕްލޭނިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކަމުގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލަކީ، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން، ރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަޢާރުފް ކުރެއްވުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވި އެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ޒިންމާދާރު، ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްކަން، ބޭރު ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމުގައި އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު އަދާކުރައްވާފައިވަނި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވި ތަރައްޤީގެ އެހީތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައާއި، ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީގޮތުންނާއި، ޘަޤާފީގޮތުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބާރުލެއްވުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްވެސް އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އެމަނިކުފާނުވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ މާލީ އިދާރާތަކާއި، އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން އުފައްދަވައި، އެކަމަށްވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު