Sun Online

އެންމެފަސް

ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް: ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ދިވެހި ޓީމް ދެވަނަ ބުރަށް! 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ނާޒިފަށް ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ނެތް! 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު އަނެއްކާވެސް އިންމަ މާޔޫސްކޮށްލީ ކުޅުންތެރިން! 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް އެމްޓީސީސީ ބަލިކޮށް، ވިލިމާލޭ ހިޔާއިން ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް އުފުލާލައިފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސްއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ތިނަދޫއާއި އަލިފުއްޓަށްވެސް މޮޅެއް 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ފޯކައިދޫން ނިއުއަށް ވުރެ ސީރިއަސްކޮށް މެޗު ނެގި: އޮސްކާ 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ފޯކައިދޫ ކައިރިން ނިއުއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު މާޒިޔާވެސް ބަލިކޮށް، ޓީސީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑު ދަމަހައްޓައިފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ވަންލީ މަގާމު ދޫކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ލަބާންގެ ކެރިއަރު ފެށުމަށް ކޮށުނު މަގަކީ ގްރީނުން ދިން ފުރުސަތު! 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު އަތޮޅު ތެރެއިން ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އައި ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ނިލަންދޫ: ސުޒޭން 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 6
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ވިލިމާލެ ހިޔާއާއި އެމްޓީސީސީއަށް 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ނިޒާމްބެގެ ގޯލާއެކު ފެހެންދޫން ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށްފި 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ލަބާން އެނބުރިއައި މެޗުގައި ގްރީންއަށް ބޮޑު މޮޅެއް 6 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއީސީސީ އެމްއީސީސީގެ މިނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޯޗުގަލްއަށް 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.