scroll

ހާސިލްވި ލަނޑުދަނޑިތައް

ދެފުށް ފެންނަ ސަރުކާރެއް

ރައީސް 75 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަ ކުރެއްވި

ވިސަލްބްލޯވާ ގާނޫނު ވުޖޫދުކުރި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ޕޯޓަލްއެ

ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމުގެ އަހަރެއް

ގޭންގު މާރާމާރީތައް 50 ޕަސެންޓް މަދުކުރި

ރެކޯޑް އަދަދަށް ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތައް ފަޅާއަރުވާލި

މާރާމާރީއެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ

ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަށް 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަށް އާ ބޮޅެއް

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހަ މަހަށް

ކެބިނެޓަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެނުން

ކައުންސިލުތަކުގެ 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން

އިންސާފުވެރި ސަރުކާރެއް

މަރުގެ 4 މައްސަލައެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ އާ ކަންތައްތަކެއް ހޯދި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ވަޒީފާ ގެއްލުވާލި 119 މީހަކަށް އިންސާފު

އާންމުންގެ މަސްހުނި ހިޔާލާއި އުންމީދު!

ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރޭ މި ދުވަހު "ސަން"ގެ ޓީމުން އާންމުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އެ މީހުން ހިޔާލު ހޯދީމެވެ. މަސްހުނި ހިޔާލުތަކާއެކު ބައެއް ރައްޔިތުން އެެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލާއި ޝުއޫރު ސަރުކާރަށް ބަންޑުން ކޮށްލި އެވެ.

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށް މި އަރުވަނީ، އެދުވަހު ތިޔަބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި ގޮތަށް ބެލުމެއްނެތި، ތިޔަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ދެމިހުންނާނެ.

– ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް
30 million
ނޫމަޑި
848.1 million
ޖުމްލަ ބަދަލު
1.2 billion
ނެކްސްބިޒް
280 million
ޑަބްލިއުއެލްޓީ
130 million

މި ސަރުކާރަށް އަހަރެއްވެފައިވާ އިރު، ރަނގަޅު ގިނަ ކަންކަމާ އެކުވެސް އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވަނީ، އެކި ނަންނަމުގައި ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ބަދަލުތަކާ މެދު އެވެ. ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިން ބަދަލުގެ އަދަދު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވެ، 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ނަންބަރުން

4736 ހިލޭ ޑިގްރީ ދަރިވަރުންނަށް
567 ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން
147 ކުދި ވިޔަފާރިއަށް ލޯން. 187 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު
114 މަޝްރޫއެއް ފެށި
20 ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި
17 މިސްކިތެއް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް
08 ރަށެއްގައި މިސްކިތް އެޅުން
20 ރަށެއްގައި ބަނދަރު އަޅަން ހަވާލުކުރި
02 ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
58 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވާފައިވޭ
33 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ލިބުނު