ފާއިޒަށް ނައިބު ފެންވަރުގެ މަގާމެއް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ސ. ފޭދޫ ޕިންކްހައުސް، އަހުމަދު ފާއިޒް އެވެ.

އަހުމަދު ފާއިޒް މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު