ޖެމިނައިއިން ފޯނުގެ އެލާމާއި ޓައިމަރު ސެޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޖެމިނައި ފޯނެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ: ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވަތަ ލިޔެގެން ޖެމިނައިއަށް އިރުޝާދު ދެވޭނެ -- ފޮޓޯ/ ފޯން އެރީނާ

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނަށް އިތުރު ފީޗާތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް ޖެމިނައި މެދުވެރިކޮށް އެލާމް އަދި ޓައިމަރު ފަދަ ކަންކަން ސެޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު ވެސް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޗެޓްބޮޓުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އިންޓަނެޓުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މެސެޖް ލިޔުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި މިސާލަކަށް އެލާމް ސެޓްކުރުމާއި، މެސެޖް ފޮނުވުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަދިވެސް ޖެހެނީ ގޫގުލް އެސިސްޓަންޓަށް ބަރޯސާ ވާށެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ކްލޮކް ޓޫލް އެކްސްޓެންޝަނުން އެލާމާއި ޓައިމަރު ސެޓްކުރެވޭނެއެވެ. މި ފީޗާ ފެނިފައިވަނީ ގޫގުލް އެޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ބީޓާ ވާޝަން (15.27.33) އިންނެވެ.

މި އައު ފީޗާ ބޭނުންކުރުމަށް އަޑުން ނުވަތަ 'ކްލޮކް ޓޫލް' ލިޔެގެން، ބޭނުންވާ ކަމެއް ބުނުމުން ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނުން އެ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާރު ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނުން ކުރެވޭ ގިނަ ކަންކަން ކުރެވެނީ ގޫގުލް އެސިސްޓަންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް މި އައު ފީޗާއާއެކު ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނުން އެލާމާއި ޓައިމަރު ސެޓްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ސީދާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އައު ފީޗާ ތަޢާރަފުކުރުމުން، ޖެމިނައި އެކްސްޓެންޝަނުގެ ބޭނުންތެރިކަން އިތުރުވެ، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފީޗާ ރަސްމީކޮށް ތަޢާރަފުކުރާނެ ތާރީޚެއް މިހާތަނަށް އިޢުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް