ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި: މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ސަން"އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި"ގައި 41 ވަނަ މެޗުން ފެށިގެން 54 ވަނަ މެޗާ ހަމައަށް ސްކޯ ދިމާކުރި ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަނީ މެސެޖުކޮށްފައެވެ. ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް މެސެޖުކުރި އެންމެންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން މިއަދުވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ސަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުންނެވެ.

ނަސީބުވެރިން:

ކްރޮއޭޝިއާ - ބެލްޖިއަމް: 9704566

ކެނެޑާ - މޮރޮކޯ: 7616397

ޖަޕާން - ސްޕެއިން: 9831339

ކޮސްޓަރިކާ - ޖަރުމަނު: 7904995

ދެކުނު ކޮރެއާ - ޕޯޗުގަލް: 7437146

ގާނާ - އުރުގުއޭ: 9986688

ސާބިއާ - ސްވިޒަލޭންޑް: 9704566

ކެމަރޫން - ބްރެޒިލް: 7937146

ނެދަލޭންޑް - އެމެރިކާ: 7931344

އާޖެންޓީނާ - އޮސްޓްރޭލިއާ: 7437146

ފްރާންސް - ޕޮލެންޑް: 7437146

އިންގްލެންޑް - ސެނެގާލް: 9101109

ޖަޕާން - ކޮރޮއޭޝިއާ: 7787890

ބްރެޒިލް - ދެކުނު ކޮރެއާ: 9810510

"މެޗަކަށް ޕިއްޒާއެއް" ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމަކީ ލަވޭރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޕިއްޒާއެވެ. ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހުންނަށް އެމީހަކު ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ޕިއްޒާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

"ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި" މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރާނީ SUN(SPACE)<team&score>-<team&score ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 2747 އަށެވެ.

"ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި"ގައި ކޮންމެ މެޗެއްގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ މީހަކަށް ޕިއްޒާއެއް ލިބުމުގެ އިތުރުން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތެވެ. ދަމާސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅި ވޯލްޑްކަޕް ތެރޭގައި އެސްއެމްއެސް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ.

ބެޑްރޫމްސެޓް ބޭނުންވާ މީހުން އެސްއެމްއެސް ކުރާނީ: SUN(SPACE)BEDROOMSET ޖެހުމަށްފަހު 2747 އަށެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން "ސަން"އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރީ"ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ ރެޑްސްޓާއެވެ.

comment ކޮމެންޓް