ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީ ހަލާސްކޮށް ނިއު އެނބުރި ދަނޑަށް އަންނަނީ

ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ކުރަނީ ---

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ނިއުރެޑިއެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ޓީމުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނިއުގެ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޓީމުގެ ޗެއާމަން މުޙައްމަދު ވާސިފް ވިދާޅުވީ ނިއުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެފްއޭއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާރު އެފްއޭއެމްއިން އެ ފައިސާ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށެވެ.

މިހާރު އެ ކުލަބުން ވަނީ އެ ކަލުބުގެ ބިދޭސީ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒްއަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ އޭނާއަށް ދީފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ 10 ކުޅުންތެރިޔަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޖުމުލަ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނިއުރޭޑިއަންޓުން ދައްކާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމު އެފްއޭމާއި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ގުނަވަނަކުން ހިންގާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑު ކުރީ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއިން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

ސަސްޕެންޑުކުރީ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އެ ކްލަބުން ދައްކަންހުރި ހުރިހާ ފައިސާއާއި އުޖޫރަ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށް ނިމެންދެނެވެ.

ނިއުއިން ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހެއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނު ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަދި އުސޫލުން ބޭރުން ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށްފައިވާތީ 703،707 ރުފިޔާ ދޭން ފީފާއިން ވަނީ އަންގައިފައެވެ. އަދި ކުރީގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް އަށް 511،342 ރުފިޔާ ދޭން ޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަމީރީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭހާ ހިނދަކު، އެ ޓީމަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ނުގަނެވޭނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް