"ޑާކް"ގެ ފަހު ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟

ޑާކްގެ ތަރިން--

ނެޓްފްލިކްސްގެ އެންމެ މަގްބޫލު ޝޯ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޑާކް"ގެ ފަހު ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

ޓްރެއިލާއިން ވަރަށް ވަރުގަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ފަހު ސީޒަނަށް ވުމުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މި ސީޒަނުގައި ހިނގާނެއެވެ. ޑާކް އަކީ ޖަރުމަނުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން އަދި ތްރިލާ ޝޯއެކެވެ.

ޑާކްގައި ތިން ޓައިމްލައިން އެއް ދައްކާއިރު، ތިންވަނަ ސީޒަންގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭނީ 27 ޖޫން 2020 ތާރީހެވެ. ޝައުގުވެރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މި ސީރީޒުން ފެނިގެންދިޔައިރު ޑާކް އަކީ އެހެން ސީޒަންތަކަށްވުރެއް ތަފާތު ސީރީޒެކެވެ.

މި ސީރީޒުގައި ތިން ޓައިމްލައިން އެއް ދައްކާއިރު، ތިންވަނަ ސީޒަންގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭނީ 27 ޖޫން 2020 ތާރީހެވެ. އެ ތާރީޚަކީ ސީރީޒްގެ ފަހު ސީޒަން ނެރޭ ތާރީޚުވެސް މެއެވެ. ފަހު ސީޒަން ވުމާއެކު ޑާކް ގެ ނިމުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް