ޑެންގީ ހުމަކީ މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ވައިރަލް ހުމެއް
ޑެންގީ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި އެހެނިހެން ވައިރަލް ހުމެކޭ ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ
އެއްފަހަރު ޑެންގީހުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އަނެއްކާވެސް ޑެންގީހުން ޖެހިދާނެ
އެއްފަހަރަށްވުރެން ގިނައިން ޑެންގީހުންޖެހިއްޖެނަމަ، ހާލުދެރަވުމުގެ ފުރުޞަތުއިރުވޭ
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭސްބޭނުން ކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޕެރަސެޓަމޯލް
ޑެންގޫ ހުމަށް ބްރޫފަން ފަދަ އެހެނިހެން ބޭސް ބޭނުންކުރުމުން ލޭއައުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވޭ
ޑެންގޫ ހުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރަނގަޅަށް އަރާމުކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމު
ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމުން ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެތި ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު
އާދައިގެ ފެންގިނައިން ދިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ލޮނުޕެކެޓް، ޖޫސް، ކުރުނބާފެން އަވަސް އަވަހަށް ދިނުން
ޑެންގޫ ޖެހިފައި ހުންނައިރު، ރަތްކުލަ، މުށިކުލަ އަދި ކަޅުކުލައިގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން
ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition Sun TV / Sun FM Live Stream
ރީކޯ މޫސަ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި މެރިކަލްޗާގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނަން: މޫސާ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި މެރިކަލްޗާގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނަން: މޫސާ

2 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން - 18 އޭޕްރިލް 2013
ރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗާގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.

ކުރިއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭ މެނިފެސްޓްގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ތައާރަފް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މެރިކަލްޗާ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތު" އާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މިއަދު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސަ ވިދާޅުވީ ނެރިކަލްޗާޣޭ ވިޔަފާރި އަކީ އެއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ނަފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ތައާރަފް ކުރާ މެރިކަލްޗާއޭ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކުޅިތަކާއި ފަރު، ފަޅު ކަނޑަތަކުން ލިބެވޭ މަހާއި އަދި އެހެން ތަފާތު ދިރުންތައް ވިއްސައި ބޮޑެތި ކޮށް ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ އާއި ނަފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެންމެ ފަހިކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް." މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ މެރިކަލްޗާގެ ސިޔާސަތު ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު އޮންނާނީ ނ އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ރާއްޖޭގެ 19 އަތޮޅެއްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި މާލޭ ސިޓީ ގައި ވެސް އެ ރަސްމީއްޔާތު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅު ވިއެވެ.

މޫސަ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަސްމިއްޔާތު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށެވެ.

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި

ލިޔުނީ
ޞަޙުބާން ފަހުމީ