ޑެންގީ ހުމަކީ މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ވައިރަލް ހުމެއް
ޑެންގީ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި އެހެނިހެން ވައިރަލް ހުމެކޭ ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ
އެއްފަހަރު ޑެންގީހުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އަނެއްކާވެސް ޑެންގީހުން ޖެހިދާނެ
އެއްފަހަރަށްވުރެން ގިނައިން ޑެންގީހުންޖެހިއްޖެނަމަ، ހާލުދެރަވުމުގެ ފުރުޞަތުއިރުވޭ
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭސްބޭނުން ކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޕެރަސެޓަމޯލް
ޑެންގޫ ހުމަށް ބްރޫފަން ފަދަ އެހެނިހެން ބޭސް ބޭނުންކުރުމުން ލޭއައުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވޭ
ޑެންގޫ ހުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރަނގަޅަށް އަރާމުކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމު
ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމުން ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެތި ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު
އާދައިގެ ފެންގިނައިން ދިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ލޮނުޕެކެޓް، ޖޫސް، ކުރުނބާފެން އަވަސް އަވަހަށް ދިނުން
ޑެންގޫ ޖެހިފައި ހުންނައިރު، ރަތްކުލަ، މުށިކުލަ އަދި ކަޅުކުލައިގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން
ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition Sun TV / Sun FM Live Stream
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު: އެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިއަދު-- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

ޝާހިދު މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޝާހިދު މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

2 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން - 18 އޭޕްރިލް 2013
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި ކަމުގައި އޭނާ ރަސްމީކޮށް ސަން އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝާހިދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިންތޯ ދެންނެވުމުން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ޝާހިދު ސަން އަށް ވިދާޅުވީ "ތެދެއް މިއަދު އަހަރެން ގުޅިއްޖެއިން" ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ޝާހިދު އޭނާގެ ރަސްމީ ޓުއިޓާ އެކައުންޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ މިއަދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު އުފެެއްދި ޑިމޮކްރަސީ އަހަރެން ގަބޫލުކުރަން؛ އެކްސްޓްރީމިސްޓުންނާއި އޮޮޕްޗިނިސްޓުން އަހަރެމެންގެ ގައުމު ފަހަތަށް ދަމާއިރު ބަލަހައްޓައިގެންނެއް ނުހުރެވޭނެ،" ޝާހިދު ޓުއިޓާާގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހުޅުހެންވާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ސަން އަށް ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފޯމް މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިކަން ރަސްމީކޮށް އެމްޑީޕީން ހާމަކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މާދަމާ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީން "އާބާރެއް" މި ނަމުގައި ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއްގަ އެވެ.

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި

ލިޔުނީ
މަރިޔަމް ރާނިޔާ