ޑެންގީ ހުމަކީ މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ވައިރަލް ހުމެއް
ޑެންގީ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި އެހެނިހެން ވައިރަލް ހުމެކޭ ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ
އެއްފަހަރު ޑެންގީހުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އަނެއްކާވެސް ޑެންގީހުން ޖެހިދާނެ
އެއްފަހަރަށްވުރެން ގިނައިން ޑެންގީހުންޖެހިއްޖެނަމަ، ހާލުދެރަވުމުގެ ފުރުޞަތުއިރުވޭ
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭސްބޭނުން ކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޕެރަސެޓަމޯލް
ޑެންގޫ ހުމަށް ބްރޫފަން ފަދަ އެހެނިހެން ބޭސް ބޭނުންކުރުމުން ލޭއައުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވޭ
ޑެންގޫ ހުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރަނގަޅަށް އަރާމުކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމު
ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމުން ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެތި ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު
އާދައިގެ ފެންގިނައިން ދިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ލޮނުޕެކެޓް، ޖޫސް، ކުރުނބާފެން އަވަސް އަވަހަށް ދިނުން
ޑެންގޫ ޖެހިފައި ހުންނައިރު، ރަތްކުލަ، މުށިކުލަ އަދި ކަޅުކުލައިގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން
ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition Sun TV / Sun FM Live Stream
މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން --

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ބޭއްވި ގްރުއާން މުރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށްފި

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ބޭއްވި ގްރުއާން މުރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށްފި

3 އަހަރު 10 މަސް ކުރިން - 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މ. ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ބޭއްވި "މުދައްރިސު ބޭގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ 8 ވަނަ ގްރުއާން މުބާރާތު"ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދީފި އެވެ.

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށު ސްކޫލްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި، 125 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވި މުބާރާތުގައި، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއް ވަނަ ހޯދީ އެ ރަށު ޑިމްލައިޓް މަރްޔަމް ޝޫރާ އަލީ އެވެ. ހިތުން ދަސްކުރުމުގެ ގޮފިން އެއް ވަނަ ހޯދީ އެ ރަށު ބްލޫހެވަން މަރްޔަމް ލަމްޔާ މުހައްމަދެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ އެ މުބާރާތް ބާއްވަނީ ގްރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމާއި ރީތި މަހްރަޖުއަށް ގްރުއާން ކިޔެވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ގްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ހިއްވަރުދީ އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި