ޑެންގީ ހުމަކީ މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ވައިރަލް ހުމެއް
ޑެންގީ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި އެހެނިހެން ވައިރަލް ހުމެކޭ ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ
އެއްފަހަރު ޑެންގީހުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އަނެއްކާވެސް ޑެންގީހުން ޖެހިދާނެ
އެއްފަހަރަށްވުރެން ގިނައިން ޑެންގީހުންޖެހިއްޖެނަމަ، ހާލުދެރަވުމުގެ ފުރުޞަތުއިރުވޭ
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭސްބޭނުން ކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން
ޑެންގޫ ހުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޕެރަސެޓަމޯލް
ޑެންގޫ ހުމަށް ބްރޫފަން ފަދަ އެހެނިހެން ބޭސް ބޭނުންކުރުމުން ލޭއައުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވޭ
ޑެންގޫ ހުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރަނގަޅަށް އަރާމުކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމު
ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމުން ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެތި ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު
އާދައިގެ ފެންގިނައިން ދިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ލޮނުޕެކެޓް، ޖޫސް، ކުރުނބާފެން އަވަސް އަވަހަށް ދިނުން
ޑެންގޫ ޖެހިފައި ހުންނައިރު، ރަތްކުލަ، މުށިކުލަ އަދި ކަޅުކުލައިގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން
ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition Sun TV / Sun FM Live Stream
މިދިއަ އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގައި ވީބީއާ ދެކޮޅަށް ނިއު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން-- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވީބީ އާއި ނިއު

ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވީބީ އާއި ނިއު

3 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން - 10 އޭޕްރިލް 2012
ވިބީ އައްޑޫ އެފްސީ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ބޮޑު މެޗުން، މިއަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ލީގު މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް އެފްއޭއެމް އިން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

ތިން ބުރަށް ބަހައިލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ އަށް ޓީމް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައި ވާނީ އެންމެ ގަދަ ހަ ޓީމެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް ދެ ޓީމް މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހޭއިރު، އެ ދެޓީމް ޖެހޭނީ ރެލިގޭޝަން ކުޅޭށެވެ.

މި އަހަރުގެ ދިވެހި ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް މިއަދު އެފްއޭއެމްއިން އިއުލާން ކޮށްފައި ވާއިރު، މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ޖަހައިރު ވީބީ އާއި ނިއު ބައްދަލުކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައެވެ. އެމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާ ދެޓީމަކީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި މާޒިޔާ އެވެ. އަދި ތިން ވަނަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00 ގައި ކުލަބް އީގަލްސް އާއި ވިޔަންސާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ހަތަރު ވަނަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި ބައްދަލުކުރާ ދެޓީމަކީ ކުލަބް ވެލެންސިޔާ އާއި އޭވައިއެލް އެވެ.

ދިވެހި ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖުމްލަ 28 މެޗް ކުޅޭއިރު، ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 28 މެޗް ކުޅޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ބުރުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 15 މެޗެވެ.

މިއަހަރުގެ ދިރާގް ދިވެހި ލީގުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހި ފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ ވީބީ އެވެ.

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި

ލިޔުނީ
މުހައްމަދު ޝާން