"ރައުޑީ" ޑްރައިވަރުންގެ ރައްޔިތުންނާއި ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނުން

ޓެކްސީއެއް ބްރިޖު ހުރަސްކުރަނީ --

މިދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިމީހާ މިހާރު ވާންޖެހެނީ ރައްޔިތުންދެކެ ބިރުނުގަންނަ ވެރިއަކަށެވެ! ނަމަވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ވެރިއަކަށެވެ. އިސްލާމީ ޝަރިއަތާއި، ދިވެހި ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ނެތި، ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު ހިދުމަތްދެވޭ ނަމަ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ބަޔަކު އަދި ކޮންމެއެއްޗެކޭ ކިއަސް ވެރިމީހާ ޖެހިލުންވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ރައްޔިތުންދެކެ އެގޮތަށް ޖެހިލުންވެ، ބިރުގަންނަން ވެއްޖެ ނަމަ ވެރިކަން ކުރެވޭނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ހޭރިޔާކޮށްގެން، މިސްރާބު ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. އެއިރުން ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ހާސިލް ވެވޭނީ ނުހަނު ލަހުންނެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ދަތުރެއްގައި ދަމުން އިތުރު ފަސިންޖަރަކު އެރުވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މާލޭގައި މިހާރު މިއީ އާއްމު ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަސިންޖަރު އެކަމާ ޝަކުވާކޮށްފި ނަމަ ޑްރައިވަރު ރުޅިގަދަވެފައި އެފަސިންޖަރު މީހާ ކާރުން ބާލަ އެވެ. މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ޓެކްސީގައި ދަތުރުކުރަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، އެޑްރައިވަރަކު އެވަގުތަކު ހިތަށް އެރި އަގަކަށެވެ. ފަސިންޖަރު މީހާ މައްސަލަ ޖައްސައިފި ނަމަ ވަގުތުން ޓެކްސީ ހުއަޓާފަ ކާރުން ބާލައެވެ. އަދި ހަޑި ބަހުރުވައިން މުއާމަލާތް ކުރެއެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން މިނިސްޓަރާ ދިމާއަށް ވެސް ޑްރައިވަރުން ހެއްދެވި ނުހެއްދެވިއަށް ގޮވައި، އަޑުގަދަކޮށް ހެދިއެވެ. މާލޭގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ މިހާރު އަމިއްލަ ގާނޫނެއް އޮތް، ގާނޫނާއި ރައްޔިތުންގެ މަތީންވެސް އަރައިތިބި މާ މަތީ ބައެއް ފަދައެވެ. މިނިސްޓަރު ވެސް އަދި ރައީސް ވެސް މިމީހުންދެކެ މާބިރެއްގަންނަ ކަހަލައެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ މިހާރު ވަކި ދައުލަތެއްފަދައެވެ. އެމީހުން ނަގާނެ އަގެއް އެގެނީ އެމީހުންނަށެވެ. ފަސިންޖަރުންނަށް ބިރުދައްކާފައި، ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވާފައި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެއްދަތުރެއްގައި ކާރަށް އަރުވާފައި، ފަސިންޖަރަކު އިންނަމަ ރަތްބޯޑު ދިއްލަން ގަވާއިދުގައި އޮތަސް ރަތްބޯޑު ނުދިއްލާފައި، "ރައުޑީ" ޑްރައިވަރުން އުޅެނީ ގޭންގެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ރައްޔިތުންނާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ވެސް ތިބެން މިޖެހެނީ މިމީހުންދެކެ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައަޅައެވެ.

ސަރުކާރުގެ "ގަޓް" ހުރި ނަމަ މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މާލެތެރޭގައި ވެސް ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުން، ނުވަތަ އެމްޓީސީސީ އިން ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް ހަދައިގެން އެއްކަހަލަ ކުދި ކާރު ތަކެއްގައި، އިންޑިއާގެ "އޮލޭ" ޓެކްސީ ކަހަލަ ސްމާރޓް ޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭން ފަށަންވީއެވެ. ހައްދުފަހަނައަޅާފައިތިބި، އަދަބެއް ސަދަބެއްނެތް ޑްރައިވަރުން ތަކެއްގެ ދަށުވެގެން މުޅި ސަރުކާރާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބޭކަށް ނުޖެހެއެވެ.

މާލޭގެ ބައެއް ޓެކްސީތަކުގެ ފެންވަރު ވެސް އެހާ ދަށެވެ. އެފަދަ ޓެކްސީތަކަށް ރޯޑްވާދިނެސް ލިބޭގޮތެއްވެސް ނޭގެ އެވެ. ކާރުގެ ސީޓު ބާވެގެންގޮސް ލެދަރގަނޑު ފޫދިޔައިމަ ސީޓުމަތީގަ އަޅާލަނީ މިލަ ރަޖާގަނޑެކެވެ. ވިއްސާރަވެއްޖެ ނަމަ އެ ރަޖާގަނޑުން ދުވާނީ ތަތްމުޑުވަހެވެ. ކާރުގެ ޝޮކުތައް ގޮވާފައެވެ. އިންޖީނު ރޫރޫ އަޅާވަރުން ފަސިންޖަރު މީހާ އިންނަންޖެހެނީ ތެޅިތެޅި އެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އަގުތައް ކަނޑައަޅައި، ސަރުކާރަށް ބިރުދައްކައިގެން، ޑްރައިވަރުންދެކެ ސަރުކާރު ބިރުގަންނަން ވެއްޖެނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ވީމާ "ރައުޑީ" ޑްރައިވަރުންގެ ކިބައިން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށް، މަތީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ޓެކްސީ އާއި މިނީބަހުގެ ހިދުމަތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ ސަރަހައްދަށް ތައާރަފް ކުރުމަކީ މިކަމުގެ ހަމައެކަނި ހައްލެވެ. ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބިރުދައްކާލާ އިރަށް ސަރުކާރުން އެމީހުންގެ ދަށުވާ ނަމަ ދެންފެންނާނީ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ވެސް ނިކުމެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަން ފަށާތަނެވެ. ވީމާ ކުރިމަގުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި މި ރައުޑީ ޑްރައިވަރުންގެ ކިބައިން ގައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވާޖިބެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް